Regulamin Zajęć Regularnych w Swinging Promised Land

 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin (dalej: „Regulamin”) zajęć regularnych, tanecznych w parach lub solo (dalej: “Zajęcia”) obejmującego kursy zajęciowe o zróżnicowanym poziomie i tematyce (dalej: “Kurs”).
 2. Organizatorem Kursów jest 8 BITES Piotr Zieliński (dalej: „Organizator”, pełne dane w załączniku nr 1 do Regulaminu).
 3. Uczestnikiem Kursów (dalej: „Uczestnik”) może być:
  1. osoba pełnoletnia lub 
  2. osoba niepełnoletnia, posiadająca zgodę opiekuna prawnego.
 4. Uczestnik zgłasza chęć wzięcia udziału w Kursach za pośrednictwem internetowego formularza rejestracyjnego Organizatora. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Organizator prześle Uczestnikowi potwierdzenie pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym. Potwierdzenie rejestracji jest tożsame z zawarciem Umowy. Zawierana jest ona pod warunkiem uiszczenia przez Uczestnika opłaty za uczestnictwo w Kursach, w wysokości:
  1. 300 zł za kurs LINDY HOP INTENSIVE lub BALBOA INTENSIVE
  2. 80 zł za kurs SHIM SHAM
  3. 100 zł (lub 80 zł za zapis w parze) za kurs COLLEGIATE SHAG
 5.  Opłata wspomniana w punkcie 4-tym musi byś wniesiona w terminie 3 dni od dnia otrzymania potwierdzenia rejestracji od Organizatora. W przypadku niedokonania wpłaty, w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, rejestracja Uczestnika może zostać anulowana przez Organizatora. 
 6. Wpłacenie opłaty, o której mowa powyżej, dokonywane będzie na rachunek bankowy Organizatora, zgodnie z instrukcją zawartą w mailowym potwierdzeniu rejestracji.
 7. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o uczestnictwo w Kursach zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, stosownie do art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta. W związku z powyższym w razie rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w Warsztatach wpłacona opłata nie podlega zwrotowi. 
 8. Opłata nie jest zwracana w całości ani w części jeśli Uczestnik nie weźmie udziału w Kursach (w całości lub w części), także gdy jest to spowodowane przyczynami od Uczestnika niezależnymi. 
 9. Rejestracja na Kursy i uczestnictwo w nich jest jednoznaczne z akceptacją treści Regulaminu. 
 10. Pierwszeństwo rejestracji w Zajęciach odbywających się w parach, mają osoby zgłaszające się w parach. W przypadku wyczerpania liczby miejsc lub znacznej dysproporcji pomiędzy liczbą partnerów a partnerek (tj. osób tańczących w roli leader i follow), Uczestnik zostanie wpisany na listę rezerwową. W przypadku gdy Uczestnik wpisany na listę rezerwową nie weźmie udziału w Kursie, a wpłacił na rzecz Organizatora opłatę, jest mu ona zwracana w całości (żadne inne koszty nie będą zwracane).
 11. Zgłaszając swój udział w Kursie, Uczestnik potwierdza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia w nim udziału. 
 12. Informacja o dokładnym adresie i godzinie przeprowadzenia Kursów zostanie przekazana Uczestnikom za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem Kursu. W ten sam sposób Uczestnikom zostanie przekazany harmonogram Kursu. Powyższe informacje mogą być też zakomunikowane Uczestnikom za pośrednictwem ogłoszenia umieszczonego w mediach społecznościowych, np. na portalu Facebook. 
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie Kursów.
 14. Uczestnicy powinni przybyć na Zajęcia co najmniej na 5 minut przed ich rozpoczęciem.
 15. Organizator nie zapewnia Uczestnikom stroju ani obuwia zamiennego na Zajęcia.
 16. Decyzja o zmianach w parach jako integralnej części metodyki zostanie podjęta w sposób zindywidualizowany na początku Zajęć. 
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem Uczestników:
  1. za ewentualne kontuzje lub inne nieszczęśliwe wypadki zaistniałe w trakcie Zajęć oraz 
  2. za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione Uczestnikom w trakcie Zajęć oraz
  3. za szkody wyrządzone Uczestnikowi przez innego Uczestnika oraz
  4. za rzeczy pozostawione przez Uczestników w miejscu prowadzenia Zajęć. 
 18. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Kursach osób, które:
  1. Swoim nagannym zachowaniem uniemożliwiają lub znacznie utrudniają jego przebieg, 
  2. Odnoszą się do innych Uczestników w sposób agresywny lub niestosowny.
  3. W szczególności Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Kursach osób, które swoim zachowaniem zakłócają przebieg zajęć, znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 
 19. W przypadkach wymienionych w punkcie 18-tym wpłacone kwoty tytułem uczestnictwa w Kursach nie są zwracane. 
 20. Uczestnicy są odpowiedzialni za szkody wyrządzone przez nich w trakcie trwania Zajęć. 
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kursu (odstąpienia od umów o uczestnictwo w Kursie), w przypadku gdy liczba Uczestników nie przekroczy 10 (słownie: dziesięciu) oraz w sytuacji uzasadnionej aktualną sytuacją epidemiologiczno-prawną. Oświadczenie o odwołaniu Kursu zostanie złożone Uczestnikom najpóźniej w dniu rozpoczęcia Kursu. Uczestnikom nie będą zwracane żadne koszty, jakie ponieśli w związku z odwołaniem Kursu. 
 22. Organizator ma prawo tuż przed rozpoczęciem Zajęć wykluczyć Uczestników zdradzających objawy choroby.
 23. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania, nagrywania i filmowania przebiegu Zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału w celach informacyjnych lub promocyjnych, zwłaszcza w mediach społecznościowych. 
 24. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby stworzenia relacji z przebiegu Zajęć oraz promocji Kursów lub innych, podobnych Kursów organizowanych przez Organizatora. Wizerunek Uczestnika może być utrwalony zwłaszcza na zdjęciach lub nagraniach filmowych umieszczonych w mediach społecznościowych typu Facebook czy Instagram. 
 25. Rejestracja na Kursy, i udział w nich, jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu zapewnienia udziału Uczestnika w Kursach oraz w celach informacyjnych czy promocyjnych związanych z Kursami. 
 26. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych Uczestników, zawarte są w załączniku nr 1 do Regulaminu. 
 27. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą przekazywane Uczestnikom za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 28. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego. 
 29. Uczestnik nie ma prawa do przeniesienia swojego prawa do udziału w Kursie na inną osobę bez zgody Organizatora. Organizator ma prawo odmówić takiej zgody zwłaszcza w przypadku gdy nowa osoba miałaby wziąć udział w innej roli co dotychczasowy uczestnik (leader/follow). W razie zgody Organizatora nowy uczestnik zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny oraz zaakceptować postanowienia Regulaminu. 
 30. Uczestnicy mogą kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod następującym adresem e-mail: contact@swinging.pl.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Kursów

Zajęcia Regularne w Swinging Promised Land

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych Uczestników

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Piotr Zieliński (“8 Bites” Piotr Zieliński, NIP: 7282600759, adres korespondencji: ul. Gdańska 113 lok. 23; 90-507 Łódź), zwany dalej Administratorem. Osoby, których dane dotyczą, mogą skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: contact@swinging.pl.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu zapewnienia udziału Uczestnika w Warsztatach (zawarcia i wykonania umowy o uczestnictwo w Warsztatach) oraz w celach informacyjnych czy promocyjnych związanych z Warsztatami lub związanych z utrwaleniem przebiegu Warsztatów, lub związanych z promocją innych warsztatów czy wydarzeń organizowanych przez Organizatora.
 3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne celem uczestnictwa w Warsztatach (zawarcia i wykonania umowy o uczestnictwo w Warsztatach). W pozostałym zakresie wskazanym w pkt 2 niniejszego Załącznika podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników jest ich dobrowolna zgoda. 
 4. Uczestnik przy rejestracji na Warsztaty i później, może zgłosić chęć otrzymywania od Organizatora wiadomości mailowych lub telefonicznych tekstowych (SMS) dot. przypomnienia o terminie zajęć lub dot. sytuacji nagłych związanych np. z przełożeniem bądź odwołaniem zajęć, lub dot. podobnych wydarzeń czy warsztatów organizowanych przez Organizatora. W tym zakresie podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest również jego dobrowolna zgoda. 
 5. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda Uczestnika, to Uczestnik ma prawo do odwołania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w każdym czasie, ale odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem. Odwołanie zgody może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres korespondencji elektronicznej Organizatora, wskazany w pkt.1 tego załącznika. 
 6. Dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane przez Administratora osobom trzecim. 
 7. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą przez czas trwania Warsztatów. Dane zawierające wizerunek Uczestników lub inne dane przetwarzane w celach promocyjnych Warsztatów mogą być przetwarzane dłużej, nie dłużej jednak niż przez okres 5 (pięciu) lat od rozpoczęcia Warsztatów. Dane osobowe Uczestnika w zakresie wskazanym w pkt 4 Załącznika będą przechowywane do dnia odwołania zgody przez Uczestnika. 
 8. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z tych uprawnień Uczestnik może skorzystać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres korespondencji elektronicznej Organizatora, wskazany w pkt.1 tego Załącznika. Kursów
Scroll to Top